Tập đoàn Y tế Kishokai Tập đoàn Y tế Kishokai

Giới thiệu Tổng quan về Công ty

ベルネット

Kishokai đóng góp vào sự phát triển và tiến
bộ của lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ khu vực
bằng việc thành lập nhiều cơ sở y tế sản khoa
được điều chỉnh phù hợp với đặc thù từng vùng,
và sự hợp tác chặt chẽ giữa các đơn vị trong hệ
thống Bellnet đã tạo nên một môi trường toàn diện
cho phụ nữ để họ có thể nhận được dịch vụ chăm
sóc y tế chất lượng cao dù ở bất cứ nơi nào.

Tổng quan về Kishokai