Tập đoàn Y tế Kishokai Tập đoàn Y tế Kishokai

Chính sách Bảo mật

Lưu ý về mặt Pháp lý

Trang web tại https://www.kishokai.or.jp (sau đây gọi là "trang web này") phải được sử dụng theo các lưu ý pháp lý sau đây.

Bảo vệ Thông tin Cá nhân

Để bạn có thể an tâm sử dụng trang web này, chúng tôi đã soạn hướng dẫn sử dụng thông tin cá nhân và trình bày dưới đây.
Thông tin cá nhân cung cấp bởi người dùng trang web này sẽ được sử dụng để thực hiện khảo sát nhằm cải thiện hoạt động của bệnh viện, các dịch vụ y tế và cải thiện trang web này. Thông tin cá nhân được cung cấp sẽ không được hiển thị hoặc cung cấp cho bên thứ ba. Kishokai sẽ quản lý thông tin với sự chú ý tối đa về tính bảo mật.

 1. Tiếp cận Thông tin

  Trang web này có thể tự động thu thập dữ liệu người dùng (không phải thông tin cá nhân, do nhà cung cấp internet cung cấp chẳng hạn như tên miền, hệ điều hành, v.v.) Thông tin này đơn thuần nhằm xác nhận môi trường máy tính của người dùng truy cập trang web này, ngoài ra những dữ liệu cá nhân như địa chỉ email, v.v. sẽ không được thu thập. Đồng thời, trang web này cũng thực hiện thu thập dữ liệu để đếm số lượt và số khách truy cập hàng giờ. Những dữ liệu này chỉ nhằm phục vụ mục đích thống kê, không phải là những dữ liệu thông tin cá nhân (như địa chỉ email, v.v.)

 2. Sửa đổi hoặc xoá Thông tin Cá nhân

  Nếu người dùng muốn sửa đổi hoặc xóa các thông tin cá nhân đã cung cấp, vì bất cứ lý do nào, chúng tôi đã chuẩn bị một địa chỉ email để xử lý các yêu cầu đó.

 3. Yêu cầu về Thông tin Cá nhân

  Nếu bạn có yêu cầu gì liên quan đến thông tin cá nhân tại Kishokai, vui lòng sử dụng thông tin liên lạc sau.

  【Tập đoàn Y tế Kishokai Văn phòng Tư Vấn Bảo Hộ Thông Tin Cá Nhân】
  Phone:052-265-5741
  Email:privacy@kishokai.or.jp
  Người phụ trách: Shuji Okumura

Mar.25 2013
Tập đoàn Y tế Kishokai
Mamoru Yamashita, CEO